Privacy Cookies Disclaimer


Het JTC heeft respect voor de privacy van bezoekers van de websites. Om die reden verzamelt het JTC op zijn pagina's géén persoonlijke informatie van bezoekers. Het privacy-beleid van het JTC vindt u op deze pagina: www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/681928Zie ook de privacy-verklaring onderaan deze pagina.


Cookies

Op www.jtc-roosendaal.nl en www.jtc.nl verzamelen cookies wél statistische informatie over bezochte pagina's, maar géén persoonlijke gegevens. De statistische informatie wordt dus niet gekoppeld aan enige informatie over de bezoeker of aan gegevens die de bezoeker zouden kunnen identificeren. Dus: als u onze pagina bezocht hebt, wij weten dat niet!
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons cookiesbeleid.

Cookies verwijderen
U kunt cookies uitschakelen met de instellingen van uw webbrowser, wij verwijzen u daarvoor naar de handleiding daarvan. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van de website verstoren.

Webformulieren
Op www.jtc.nl kunt u meedoen aan een enquête of een webformulier gebruiken voor het maken van een gespreksreservering.  De enquête genereert geautomatiseerd een antwoord. De informatie van het webformulier gebruiken wij uitsluitend om het door u verzochte gesprek te plannen en u daarover te informeren. Op de site wordt alle verzamelde informatie jaarlijks gewist.

Op www.jtc-roosendaal.nl kunt u webformulieren gebruiken voor betermeldingen of meldingen van kort verzuim. De informatie die u hier invult wordt naar de school verstuurd. Op school wordt de informatie uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de informatie aan de school hebt verstrekt. Op de site wordt alle verzamelde informatie jaarlijks gewist.

Disclaimer
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
In deze disclaimer bedoelen wij met:
- de website: iedere pagina en subpagina inclusief de inhoud daarvan van de adressen (URL's) www.jtc-roosendaal.nl en www.jtc.nl;
- de school: het JTC als de auteur en beheerder van de inhoud van deze webpagina;
- gebruik(en): alle handelingen waarbij de vorm of de inhoud van de website een rol speelt, waaronder laden, bekijken, lezen, inloggen, opvragen en verspreiden, kopiëren en bewaren;
- u: de persoon die de webpagina gebruikt of laat gebruiken;
- de inhoud: alle getoonde informatie waaronder teksten, afbeeldingen, hyperlinks, bijlagen en andere informatiedragers;
- schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook.

1. De school spant zich ervoor in de inhoud van de website actueel en juist te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, gedateerd en/of onjuist is.
2. De school geeft inhoud en informatie van de website zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
3. De school is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door en/of voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website of delen daarvan te kunnen raadplegen.
4. De school mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
6. De school is niet verantwoordelijk voor inhoud, juistheid, deugdelijkheid of veiligheid van aan de website gekoppelde bestanden of webpagina's  van derden.
7. Door u via de website aan de school ter beschikking gestelde informatie of persoonsgegevens vallen onder de privacyregeling van de school.
8. U zal de school (inclusief zijn werknemers en vertegenwoordigers) vrijwaren van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, alsook voor de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website.

Privacyverklaring
Contactgegevens SOVOR / JTC : info@jtc-roosendaal.nl 
Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school : J.Ch. Van Wettum 
Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming : Dhr R. van Rooijen, 
ronald.van.rooijen@dyade.nl  

Het JTC verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens.  Het JTC vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. Het JTC is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.  

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind 
Het JTC verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht. 
Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uitvoeren van de onderwijsovereenkomst die we met uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.  
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind 
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij het JTC. 
Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kun u terugvinden onderaan deze toelichting bij  Categorieën van persoonsgegevens. 
Op uw eigen verzoek  en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. Het JTC zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.  

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind 
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. 
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant. 
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen, een administratie systeem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van het JTC. Met deze organisaties sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden.  
Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. 
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. De bewaartermijn van gemaakte examens is bijvoorbeeld 2 jaar na het beëindigen van de onderwijsovereenkomst. Gegevens uit de leerling administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard. Als u er belangstelling voor heeft kunnen wij u een overzicht hiervan geven. 

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar 
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen en/of ouders kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken. 
Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van het JTC. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast. 
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.  
Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen.  
Het JTC zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen.  

Voor nadere informatie over privacy en uw rechten verwijzen wij u graag door naar ons privacyreglement en ons procesdocument rechten van betrokkenen, u vindt deze op  https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/681928.
Informatie over uw rechten met betrekking tot de informatie (o.a. over inzage en het eventueel verwijderen van informatie) vindt u in het Privacy-reglement op die pagina, in artikel 14.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens: 

 

Categorie 

Toelichting 

1. Contactgegevens  

1a: naam, voornaam, e-mail, opleiding (bv. sector techniek);  

1b: geboortedatum, geslacht;  

1c: overige gegevens te weten:  

adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel andere voor communicatie benodigde gegevens, alsmede ook een bankrekeningnummer voor het afhandelen van betalingen; 

 

2. Leerling nummer 

een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder categorie 1 

3. Nationaliteit en geboorteplaats 

 

4Oudersvoogd  

contact gegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) 

5. Medische gegevens 

gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling, voor zover deze van belang zijn bij het nemen van aanvullende maatregelen om goed onderwijs te kunnen volgen (bv. extra tijd bij toetsen); 

6. Godsdienst 

gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). 

7. Studievoortgang 

gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en de behaalde studieresultaten te weten: 

  • Examinering (gegevens rondom het examen) 

  • Studietraject 

  • Begeleiding leerling ( inclusief ontwikkelperspectief OPP) 

  • Aanwezigheidsregistratie 

  • Medisch dossier (papier) 

  • Klasleerjaaropleiding 

8. Onderwijsorganisatie  

gegevens met het oog op het organiseren van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; hieronder vallen ook lesroosters, boekenlijsten, schoolpasjes enz. 

9. Financiën 

gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en/of lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. (denk hierbij aan een bankrekeningnummer van de ouders) 

10. Beeldmateriaal 

foto’s en videobeelden (met of zonder geluid) van activiteiten van de school op basis van toestemming. 

Let op: Voor pasfoto voor identificatiedoeleinden is geen toestemming nodig (schoolpas en als aanvulling op het dossier). 

11. Docent / ondersteuningscoördinator/ intern begeleider/ decaan / mentor 

gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie van de instelling en het geven van onderwijs, opleidingen en trainingen 

12BSN (PGN) 

In het onderwijs heet het BSN het persoonsgebonden nummer (PGN). Ook wel onderwijsnummer genoemd. Het PGN is hetzelfde nummer als het BSN. Scholen zijn verplicht het PGN te gebruiken in hun administratie. 

13Keten-ID (Eck-Id) 

unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten.