Privacy

Belangrijk onderdeel van veiligheid van leerlingen, ouders en medewerkers is privacy. Het JTC hecht hier veel waarde aan, in  de documentenlijst onder aan dit item vindt u daarom de hoofdstukken die samen het Handboek Informatie Beveiliging en Privacy (HIBP) van het JTC vormen.

Met dit handboek realiseert het JTC het verantwoord omgaan met informatie en privacy. Het HIBP is op dit moment in opbouw, het zal de komende tijd nog worden aangevuld. Daarnaast worden onderdelen worden nog aangepast aan ontwikkelingen in techniek, regelgeving en jurisprudentie. Ouders en leerlingen zullen hierover via nieuwsberichten en het ouderbulletin worden geïnformeerd.

Privacy gaat over:

 - Informatie die het JTC vastlegt over leerlingen, ouders, medewerkers en anderen: welke gegevens worden vastgelegd en wie ze kan zien, op welke manier gebruikt de school die informatie voor de uitvoering van het onderwijs, welke informatie deelt de school eventueel met anderen en met welk doel?

 - de manier waarop het JTC omgaat met beeldmateriaal, bijvoorbeeld foto's van leerlingen tijdens evenementen, opnames van bijzondere activiteiten of prestaties en dergelijke.

 - het cameratoezicht dat het JTC voor beveiliging uitoefent op het terrein en in het gebouw.

De manier waarop het JTC omgaat met informatie en beelden is vastgelegd en openbaar:
a. het JTC heeft vastgelegd welke gegevens nodig zijn en hoe die worden vastgelegd, wie gegevens kan inzien en hoe er met de informatie wordt omgegaan.
b. het JTC heeft in protocollen vastgelegd hoe de school omgaat met digitale verspreiding van informatie en beeldmateriaal. De school past deze regels niet alleen toe op de eigen informatie, maar helpt ook leerlingen het belang van privacy in te zien en daar zelf verstandig mee om te gaan.
c. het JTC heeft afspraken met instanties en bedrijven die informatie van leerlingen gebruiken (zgn verwerkersovereenkomsten) om te zorgen dat ook daar informatie veilig is.

Vragen over hoe de school met aangeleverde gegevens omgaat kunt u stellen aan een mentor, bij de teamleiding of op het mailadres van de school info@jtc-roosendaal.nl.
Voor de informatievoorziening in de situatie van gescheiden ouders verwijzen wij u naar het item 'Gescheiden ouders'.  

Datalek en Functionaris Gegevensbescherming

Voor (vermeende) datalekken geldt het Protocol Datelekken dat u hier kunt vinden.
Datalekken of andere vormen van onveiligheid rond privacy en beheer van informatie worden gemeld bij de privacy officer. Hiervoor is een formulier ontwikkelt. Dit formulier is benaderbaar via deze link, maar kan ook via de link op de homepage benaderd worden.
De school onderzoekt de melding en neemt zo nodig verdere maatregelen. U wordt daarover geïnformeerd.

Het JTC heeft een  externe Functionaris Gegevensbescherming , de heer R. van Rooijen. Hij is zo nodig ook direct bereikbaar op  mailadres  ronald.van.rooijen@dyade.nl.

Voor de behandeling van meldingen van veiligheidsmeldingen en/of datalekken geldt het in de bijlage hierbij publiceerde protocol. Het incidentenregister wordt bijgehouden door onze privacy officer i.s.m. de externe FG. Het incidentenregister is onderdeel van het softwarepakket  YourSafetyNet. Dit pakket gebruikt de school om alle zaken rond AVG en privacy te regisseren.

Documentenlijst
Hieronder vindt u links naar alle publieke documenten in het kader van privacy en AVG.
De documenten voorafgegaan door HIBP vormen samen ons Handboek Informatie Beveiliging en Privacy.

HIBP 02 Informatiebeveiliging en privacy basis
HIBP 04 Privacyreglement
HIBP 05 - Cameratoezicht - ovb instemming MR.pdf
HIBP 06 digitale communicatie
HIBP 07 reglement sociale media leerlingen
HIBP 08 gebruiksreglement ICT-middelen
HIBP 08B gebruik beeldmateriaal
HIBP10  protocol privacy incidenten en datalekken
HIBP11 privacy by design 

Privacyverklaring-leerlingen
Verklaring gebruik persoonsgegevens