Devices

Op het JTC werken leerlingen met computers. Ze hebben hun eigen apparaat, we noemen dat 'device'. Welk device moet een leerling hebben en hoe komt hij daaraan?

Kort samengevat: elke leerling heeft een device nodig. We werken op het JTC best veel met allerlei computer-toepassingen. Een agenda met huiswerk. Een school-emailadres. Een ELO (is: elektronische leeromgeving) waarop studieplanningen en leerstof, en ondersteunend materialen en opgaven en nog veel meer.

Zo'n device kan een laptop zijn, maar ook een Chromebook is heel vaak voldoende. U kunt het zélf aanschaffen - en dan kunt u kiezen voor elk merk, voor laptops of chromebooks. Maar u kunt ook gebruik maken van een aanbod die het JTC met een leverancier (RentCompany) heeft gemaakt - in dat aanbod kunt u dan nog kiezen tussen kopen of leasen.

Het is een zakelijke en best belangrijke beslissing - u moet daar wel even goed over nadenken. Veel meer informatie kunt u hieronder vinden in de vorm van een Q&A.

Als het financieel niet mogelijk is om het zelf te regelen, kunt u misschien een beroep doen op de Stichting Leergeld - zie daarvoor de website van Stichting Leergeld:  Leergeld Roosendaal | Leergeld Roosendaal.

Q. In welke leerjaren is het noodzakelijk dat leerlingen de beschikking hebben over een device?
A. Het JTC heeft devices geleidelijk ingevoerd. We zijn begonnen in 2020. Inmiddels hebben leerlingen van klas 1, 2, 3 HV en H4 en (T)V4. Vanaf schooljaar 21/22 is een device in alle leerjaren m.u.v. de examenklassen noodzakelijk. 
In schooljaar 2022-2023 komen hier ook de examenklassen bij.
Voor de meeste devices is de technische levensduur voldoende om met één aanschaf alle leerjaren van de studie over voldoende apparatuur te beschikken.
Leerlingen die vorig jaar al een device hebben gebruikt, kunnen hetzelfde device ook dit jaar blijven gebruiken - er worden voor het nieuwe schooljaar géén hogere technische eisen gesteld dan in het vorige jaar.

Q. Waarvoor wordt het device gebruikt?
A. Het device wordt gebruikt voor ons dagelijks onderwijs in veel van onze vakken, voor communicatie tussen docenten en leerlingen, voor samenwerken en het inleveren van rapporten, voor het plannen van studie en het aanleveren van (digitale) leermiddelen.
Wij gebruiken het programma Magister voor email, resultaten inzien (zowel door leerlingen als door ouders), voor de agenda en huiswerk, en voor inschrijvingen voor bijvoorbeeld keuzewerktijd, sportdagen, maar ook voor ouderavonden.
Ook in Magister organiseren wij de toegang tot onze Elektronische LeerOmgeving (ELO). Daarin staan leerstofplanning en studieplanners, de toegang tot digitale leermiddelen van uitgevers en anderen, opdrachten en toegang tot ondersteunend lesmateriaal zoals video's en verdiepende materialen, communicatie met docenten, en nog meer ondersteunende diensten voor ons onderwijs zijn georganiseerd.
Bij vrijwel alle theorievakken wordt ICT gebruikt voor het aanbieden van leerstof. Dan gaat het om leerstofplanning, ondersteunende leerstof en uitleg daarvan, opgaven en extra oefeningen, extra ondersteuning als het met het vak lastig gaat met bijvoorbeeld video's of extra uitdagende oefeningen als een leerling juist heel goed is in een vak.
In veel vakken wordt de ELO daarnaast gebruikt voor samenwerking, het inleveren van (huis)werk, terugkoppeling op gemaakt werk, en dergelijke.


Q. In leerjaren waarin het device volgens de planning (nog) niet noodzakelijk is: doen jullie daar dan niets met ICT en computers?
A. Natuurlijk werken we daar wél met ICT, Magister en andere moderne leermiddelen. Maar in die leerjaren is het gebruik van computers beperkter, niet van die intensiteit dat het noodzakelijk voor leerlingen is om over een device te beschikken. Het kan in die jaren best nuttig zijn voor een leerling om om wel over een device te beschikken, maar het is in de ogen van de school níet noodzakelijk.


Q. Hoe komt een leerling aan een device?
A. Dat kan op verschillende manieren:
=> ouders kunnen zélf een device voor leerlingen uitzoeken en aanschaffen; de vereisten waaraan die moet voldoen vindt u hieronder;
=> ouders kunnen meedoen  aan het arrangement dat het JTC aanbiedt via de RentCompany;
=> ouders kunnen ervoor kiezen dat leerlingen thuis een digitale werkplek hebben en op school werken met een leenapparaat.
Soms hebben leerlingen in de brugklas al een device vanuit de basisschool. Afhankelijk van de kwaliteit ervan is het meestal heel goed mogelijk om die nog een paar jaren in het VO te blijven gebruiken.


Q. Als ouders zelf een device willen uitzoeken: aan welke eisen moet die voldoen?
A. Het JTC werkt voor 95% via internet. Elk device van redelijke kwaliteit met wifi / internetverbinding voldoet daarvoor: Chromebook, laptop of tablet. Het JTC zorgt op school voor de internetverbinding. De keuze voor ouders is vrij, elk device heeft zijn voor- en nadelen.
Het JTC adviseert bij eigen aanschaf van een device om voor een laptop met besturingssyteem Windows 10 te kiezen. Een intern geheugen van 4 GB is prettig en een schijfruimte van minimaal 128 GB. De grafische kaart mag een stadaard betreffen ondanks dat iets meer dan dat prettig kan zijn.  Windows 10 is voor ons de standaard. Verder gaat het om gangbare software zoals acrobat reader en het officepakket. Qua accu adviseren wij een gebruiksduur van minimaal een lesdag (7 uur). Veel meer technische eisen aan een windows laptop zijn er niet.
De school werkt veelal met Microsoft producten. zo stellen wij  gratis een Office-installatie ter beschikking (zie https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/683054), deze heeft ruimere voorzieningen dan de online-versie. 
Uiteraard kan ook gewerkt worden met een chromebook. Hierbij is het ook aan te raden voor een ruime intern geheugen te kiezen (bij voorkeur 64 GB). Vrijwel alle software die wij gebruiken is cloudbased, dat levert dus geen probleem op. Het officepakket zal dan alleen de online versie kennen.
Soms (maar niet heel vaak) is voor een vak of voor leerlingondersteuning lokale installatie van een stukje sofware nodig - dat kan niet op een tablet of een Chromebook. Voor leerlingen waarop deze installatie niet op het device mogelijk is, zoeken we natuurlijk naar andere oplossingen, maar die maken het werken soms wel lastiger.
Het JTC adviseert niet voor merken. De school werkt in een Microsoft-omgeving en sommige merken hebben daar af en toe moeite mee.

Q. Wat zit er in het JTC arrangement via de RentCompany? En hoe doet het JTC dat bij eigen devices?
A. Het arrangement omvat: 
=> de mogelijkheid van lease in verschillende termijnen (zonder rente), of aankoop; 
=> in beide gevallen zit er een servicepakket bij: verzekering, onderhoud, installatie, accugarantie,  vervangend device bij reparatie;
=> helpdesk op locatie van de school;
=> het JTC zorgt voor een standaard qua software en het updaten daarvan, veiligheid met een virusscanner en beheert van de omgeving; 
=> met dit device kan op school worden geprint.
Voor zelf gekochte devices kan het JTC geen zorg dragen voor service of inrichting, voor technische ondersteuning of voor beheer. Natuurlijk zullen we bij vragen wél proberen te ondersteunen. De school zal zorgen dat de studie van een leerling géén last ondervindt, maar sommige faciliteiten (bijvoorbeeld printen) en sommige programma's (bijvoorbeeld lokaal geïnstalleerde programma's) worden lastiger te gebruiken.
 

Q: Hoe hoog zijn de kosten van het arrangement via het JTC?

A: Dat hangt af van de precieze opties die u bij de bestelling kiest. Opties zijn (afhankelijk van het leerjaar): koop of lease, lengte van het lease-contract, al dan niet gebruik maken van een verzekering.
Bij een lease-overeenkomst is het vanaf ongeveer 12 euro per maand, inclusief verzekering, onderhoud en service (bijvoorbeeld een leenexemplaar bij eventuele reparatie). 
De kosten bij andere keuzes inclusief alle geldende service daarbij vindt u op de bestelsite.


Q: Wat doet de school als ik het niet kan of wil betalen voor een laptop?
A: Voor ouders waarvoor financiën een belemmering zijn, bestaan de volgende mogelijkheden:
- de Stichting Leergeld Roosendaal kan ondersteuning bieden bij te lage gezins-inkomsten. U kunt zelf contact met hen opnemen: https://www.leergeld.nl/roosendaal/doe-een-aanvraag/ ;
- de school heeft de beschikking over een beperkt aantal leenmachines, die leerlingen overdag kunnen gebruiken - het aantal is beperkt en ze zijn niet altijd beschikbaar. Als ze beschikbaar zijn, moeten ze in de ochtend worden opgehaald en in de middag weer worden ingeleverd. Deze devices zijn NIET persoonlijk, en dus niet te gebruiken voor opslag van documenten of installatie van programma's - de school biedt voor de opslag wél elke leerling een ruimte in de JTC-cloud - deze is gratis en voor alle leerlingen met elk device te gebruiken.
- op school in de mediatheek en op een aantal leerpleinen zijn er devices beschikbaar waarop leerlingen in tussenuren e.d. kunnen werken. De capaciteit hiervan is beperkt, de school kan niet garanderen dat op elk gewenst moment devices beschikbaar zijn.
 De school zal altijd, ongeacht keuzes van ouders, proberen voor de leerling een goede leeromgeving te realiseren.


Q. Hoe werkt het bestellen van een laptop via het arrangement van het JTC?
A. Het JTC heeft een mantelcontract met de RentCompany. Kort voor de zomervakantie vindt u alle bestelinformatie op de JTC-site. U moet zelf het contract met de leverancier invullen en afsluiten.
Er is geen regeling voor korting bij meerdere leerlingen op het JTC. Wel is de technische levensduur van de devices zodanig dat ze bij regulier gebruik gedurende de gehele studie bruikbaar moeten kunnen blijven, ook als na de afgesloten leasetermijn van bijvoorbeeld 48 of zelfs 60 maanden (en daarmee de betalingstermijn en servicetermijn) is verstreken.


Q: Welke software gebruiken jullie en moet ik daar zelf nog iets voor aanschaffen?
A: U hoeft zelf voor schooltoepassingen géén software aan te schaffen.
Het meeste op het JTC gebeurt met Magister: de email, de agenda, de elektronische leeromgeving, en nog meer. Magister is volledig via internet - behalve een goede browser hebt u niets nodig; de benodigde browser kunt u zelf op uw device installeren en zo nodig updaten. Ons is gebleken dat Edge en Chrome goede resultaten opleveren. Het werkt prima op elke redelijke laptop, tablet, Chromebook of vaste computer.
De school werkt in een Microsoft-omgeving. De software omvat Office365 met de online-versies van bijvoorbeeld Word en Powerpoint. Heel vaak zijn deze lichte versies voldoende. 
E
lke leerling van het JTC kan gratis op een laptop MicroSoft Office365 downloaden (dit kan niet op tablets of op Chromebooks). Dit kan óók op eigen laptops of zelfs op desktops thuis - het kan ook op meerdere devices tegelijk. Zie daarvoor https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/683054
Voor sommige vakken is soms specifieke installatie nodig - dit is met name maar niet uitsluitend in de bovenbouw. Wij kunnen garanderen dat dit kan op de laptops die via het JTC-aanbod worden betrokken, voor andere devices kunnen wij dit niet garanderen.


Q: gaat het JTC boeken afschaffen?
A: Nee. Het JTC werkt met 'blended learning', dat wil zeggen dat we een combinatie van digitaal en papier gebruiken. Wat de beste verhouding is kan verschillen per vak, per leerling, per docent, zelfs per moment. Sommige dingen (bijvoorbeeld het lezen van lange teksten) gaan het best van papier, andere dingen (bijvoorbeeld snel veel van dezelfde soort sommen oefenen) gaan heel goed digitaal, weer andere dingen (bijvoorbeeld samenvattingen maken) gaan heel goed als je papier en laptop naast elkaar hebt liggen. Sommige leerlingen werken heerlijk met een boekje in een hoekje, andere leerlingen leren optimaal als ze YouTube-filmpjes over het onderwerp kijken. Al die verschillen gaan we proberen te gebruiken door slimme combinaties van papier en digitaal. 


Q: Hoe zit het met veiligheid?
A: De laptops in de regeling die het JTC aanbiedt, zijn voorzien van beveiliging zoals actuele virusdetectie. Als u werkt met eigen devices, moet u natuurlijk zelf zorgen voor een goede beveiliging van uw device.
Het JTC beschermt zijn systemen tegen eventuele bedreiging vanuit devices die de voorzieningen gebruiken - zowel de laptops uit de JTC-regeling als andere devices.


Q: Hoe zit het met privacy en gebruiksvoorwaarden?
A: Voor de laptops uit de regeling zijn de voorwaarden opgenomen in het lease-contract met de leverancier.
Als de leerling ICT-voorzieningen op school gebruikt, gelden de privacy- en gebruikersvoorwaarden van het JTC. Die kunt u hier vinden op onze site: 
https://www.jtc-roosendaal.nl/JTC-Wiki/art/681928. Dit is niet anders dan op dit moment, bijvoorbeeld bij het gebruik van wifi met de telefoon.
De JTC-systemen zijn zo ingericht dat de kans op privacy-problemen zo klein mogelijk is - leerlingen kunnen bijvoorbeeld niet bij persoonsgegevens van anderen komen.
Bewustheid van privacy blijft heel belangrijk, het is vooral een kwestie van gedrag:
- deel nooit dingen met anderen of social media als je het vervelend zou vinden dat uiteindelijk iedereen ze kan zien - want dat kan altijd gebeuren;
- deel nooit dingen van anderen zonder dat zij eerst duidelijk tegen je hebben gezegd dat het mag - dat geldt voor telefoonnummers, adressen, emailadressen, foto's, quotes, social-media-berichten, en verder ook alles.
Zie over gedrag op social media ook https://www.jtc-roosendaal.nl/DesktopModules/ICRArticleServices/API/ItemService/GetPicture?attachmentid=7779

Media
  • Lenovo