Overgangsnormen

We hebben de regelingen en normen voor alle afdelingen en alle leerjaren voor je op een rijtje gezet in het document 'Overgangsnormen' hieronder.  

Revisie na de overgangsvergadering

Na de overgangsvergadering neemt de mentor diezelfde dag contact op met je ouders als er een beslissing is gevallen die afwijkt van wat als normaal kan worden beschouwd (bijvoorbeeld: weigering van een profiel/sector, doubleren of geclausuleerd bevorderen). Jij (of je ouders als wettige vertegenwoordiger bij minderjarigheid) kan tegen de beslissing van de vergadering schriftelijk beroep aantekenen bij de rector. De procedure hiervoor staat in de Overgangsnormen. Indien verzoeken buiten de genoemde termijnen plaatsvinden, ingediend worden door andere dan genoemde personen, of gebaseerd zijn op andere dan in de regeling genoemde argumenten zullen we het verzoek afwijzen.
 

Overgang mavo4->havo4 en havo5->vwo5

Voor de overstap van mavo4 naar havo4 en die van havo5 naar vwo5 zijn wettelijke regelingen. In de overgangsnormen is de toepassing daarvan voor het JTC vastgelegd. Leerlingen die van deze regelingen gebruik willen gaan maken moeten hiervoor overleggen met de afdelingsleiding om hun kansen bij de doorstroom zo groot mogelijk te maken.

Commitment op TVWO

Voor overgang binnen tweetalig vwo gelden volgens de overgangsnormen naast eisen aan de cijfers ook eisen voor 'commitment'. De manier waarop die beoordeling tot stand komt is beschreven in de Commitmentregeling. 

Tot 1 november zijn de overgangsnormen onder voorbehoud van instemming door de MR.