Overgangsnormen

We hebben de regelingen en normen voor alle afdelingen en alle leerjaren voor je op een rijtje gezet in het document 'Overgangsnormen' hieronder.  

Revisie na de overgangsvergadering

Na de overgangsvergadering neemt de mentor diezelfde dag contact op met je ouders als er een beslissing is gevallen die afwijkt van wat als normaal kan worden beschouwd (bijvoorbeeld: weigering van een profiel/sector, doubleren of geclausuleerd bevorderen). Jij (of je ouders als wettige vertegenwoordiger bij minderjarigheid) kan tegen de beslissing van de vergadering schriftelijk beroep aantekenen bij de rector. De procedure hiervoor staat in de Overgangsnormen. Indien verzoeken buiten de genoemde termijnen plaatsvinden, ingediend worden door andere dan genoemde personen, of gebaseerd zijn op andere dan in de regeling genoemde argumenten zullen we het verzoek afwijzen.
 

Overgang mavo4->havo4

Voor de overstap van mavo naar havo zijn regionaal afspraken gemaakt voor de eisen. De voorwaarden voor deze overgang vindt je in het document hieronder.
De eisen voor de overstap havo5->vwo5 zijn niet regionaal vastgelegd. De eisen op het JTC staan in de overgangsnormen.

Commitment op TVWO

Voor overgang binnen tweetalig vwo gelden volgens de overgangsnormen naast eisen aan de cijfers ook eisen voor 'commitment'. De manier waarop die beoordeling tot stand komt is beschreven in de Commitmentregeling.