Leerlingondersteuning

Wanneer de 'gewone' leerlingbegeleiding onvoldoende mogelijkheden biedt, kan via de mentor een beroep worden gedaan op de leerlingondersteuning. Al onze leerlingondersteuning verloopt via onze ondersteuningscoördinator. De leerlingondersteuning op het JTC is beschreven in ons Beleidsplan Ondersteuning Leerlingen (BOL, zie het document onderaan dit item).  

Diagnostische toets Nederlands, Engels en rekenen

Het JTC neemt bij alle leerlingen in de klassen 1, 2 en 3 diagnostische toetsen af voor de Nederlandse taal, rekenen/ wiskunde en de Engelse taal. Deze dienen om na te gaan of je voldoende basisvaardigheden hebt om het niveau aan te kunnen.
Afhankelijk van het resultaat kan dit tot gevolg hebben dat je in KeuzeWerkTijd-uren extra oefeningen krijgt aangeboden. Indien de diagnostische toets daar aanleiding toe geeft, kan er in het kader van dyslexie nog een screening volgen die een signaalfunctie heeft richting de ouders. 

Dyslexie en dyscalculie

Sommige leerlingen hebben een officiële 'dyslexieverklaring'. Zo'n verklaring kan door een erkende orthopedagoog na uitgebreid onderzoek worden uitgeschreven. De verklaring geeft tot en met het eindexamen mogelijk recht op extra faciliteiten en ondersteuning.  Het JTC kan zelf géén onderzoek doen of vergoeden voor een dyslexieverklaring. Het JTC kan ouders wél soms adviseren dit onderzoek te laten doen. Andere vormen van verklaringen (zoals een zgn. 'dyslexieonderkenning') geven geen recht op extra faciliteiten.

De regeling en voorwaarden voor specifieke voorzieningen voor dyslexie en andere situaties waarin mogelijk extra faciliteiten nodig zijn, staan beschreven in de Regeling Arrangementen in het kader van BOL.  
Voor dyscalculie bestaan er  (nog) geen officiële verklaringen. Ook zijn er landelijk voor dyscalculie geen regelingen met betrekking tot bijzondere voorzieningen tijdens examens. Binnen het kader van onze speciale faciliteiten kan het JTC  bij een verklaring van een orthopedagoog (of vergelijkbaar) wel enkele faciliteiten verlenen - gezien de landelijke eisen rond rekenen kan dit alleen in klas 1 en 2.

Het JTC heeft een dyslexie/dyscalculie coach (mevrouw Hoefnagels, email: dho@jtc-roosendaal.nl.
 

Faalangst

Faalangst is een vorm van angst waar veel mensen mee te maken hebben. In de meeste woordenboeken staat het omschreven als “angst dat je niet voldoet aan de gestelde verwachtingen”. Zoals de omschrijving doet vermoeden heeft dit dus altijd met andere mensen te maken, zij zijn immers degenen die deze verwachtingen stellen. Ook heeft het veel met je eigen zelfvertrouwen te maken. Door je angst om te falen kan je zelfvertrouwen een stuk minder worden.  

Faalangstreductietraining
Als je last hebt van faalangst, kan het zijn dat je structureel onder je kunnen presteert op examens en toetsen. Heb je hier last van, dan bieden we je op het JTC de mogelijkheid om een faalangstreductietraining te volgen. Je kunt hierover bij je mentor meer informatie krijgen. Voor examenkandidaten hebben we een korte, specifiek op het examen gerichte training. De beslissing of je aan een faalangstreductietraining mag deelnemen ligt bij de ondersteuningscoördinator, altijd in overleg met je ouders.

Ondersteuningscoördinatie

Centraal in de organisatie van ondersteuning voor leerlingen staat de ondersteuningscoördinator. Alle signalen van zorg rondom leerlingen komen bij haar binnen. Zij zorgt voor behandelingsplannen en het bewaken van de uitvoering ervan. Ze zorgt ook voor contacten tussen de school en externe hulpverleners, zoals maatschappelijk werk, Jeugdzorg, de wijkagent en de Leerplichtambtenaren.  
De ondersteuningscoördinator op het JTC is mevrouw A. Suijkerbuijk. Ze is te bereiken via email: asu@jtc-roosendaal.nl of telefonisch via ons algemene nummer: 0165-543 871.

Groot overleg

Soms heb je bijzondere ondersteuning en begeleiding nodig die boven de normale  begeleidingsmogelijkheden van een school uitgaat. Het gaat dan vaak over uitzonderlijke en soms heel problematische situaties. We kunnen die situaties meestal wel herkennen, maar we kunnen niet in al die situaties oplossingen bieden. Wat we op het JTC wel kunnen, is zorgen dat je in zulke situaties zo snel mogelijk de deskundige hulp krijgt die nodig is.

Contact met ouders
Natuurlijk is contact met ouders van het allergrootste belang. Samen met je ouders willen we je de beste zorg, de beste begeleiding en de beste leeromgeving bieden. We informeren daarom je ouders direct wanneer we een bijzondere situatie signaleren. Omgekeerd verwachten we ook van ouders dat zij aangeven welke omstandigheden voor jou van invloed zijn op het presteren en functioneren op school.  

Deskundig advies en ondersteuning
Wanneer we tot de conclusie komen dat advies van of ondersteuning door deskundigen van buiten de school nodig is, kunnen we dat organiseren via een Groot Overleg. We betrekken dan deskundigen uit de jeugdzorg, leerplicht en/of andere instellingen die ons en de ouders kunnen adviseren over de beste manier van handelen. Bespreking van een leerling in een Groot Overleg gebeurt altijd pas na overleg met en toestemming van de ouders. 
Onze ondersteuningscoördinator is hierbij de verbindende schakel tussen de school en de hulpverlening buiten de school.
 

Grenzen aan de mogelijkheden

Kan het JTC álles? Nee, zeker niet, er zijn helaas grenzen.
 Het JTC werkt met klassen van gemiddeld 26 leerlingen - dat is niet onze keus maar het gevolg van de manier van financiering van ons type onderwijs. Het betekent dat leerlingen die voor goed functioneren kleinere klassen nodig hebben, het JTC géén aanbod heeft.

Datzelfde geldt als leerlingen intensieve medische, psychologische of gedragsmatige begeleiding nodig hebben. Die hebben wij niet in huis en wij zouden leerlingen tekort doen als we desondanks zouden proberen hen in onze school te plaatsen. Het JTC heeft géén licentie en dus ook géén mogelijkheid voor speciaal onderwijs of LWOO-trajecten.

We zijn altijd bereid om samen met leerlingen en ouders te onderzoeken wat er wél kan. Dat doen we dan in een goed gesprek, gericht op onze gezamenlijke mogelijkheden. Misschien kunnen we problemen oplossen door deskundigheid of begeleiding door externe organisaties te laten plaatsvinden. Als dat leidt tot een eerlijke kans om op het JTC een diploma te halen, dan gaan we samen op zoek naar de mogelijkheid. Neem voor het onderzoeken van zo'n traject contact op met onze coördinator leerlingondersteuning.
 

Zorg voor Jeugd

Het JTC is aangesloten bij het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd van de gemeente Roosendaal. Dit systeem verzorgt de coördinatie van hulpverlening aan jongeren. Meer informatie hierover is te vinden op www.zorgvoorjeugd.nu.
 

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Roosendaal is een inlooppunt voor jou en je ouders, waar je terecht kunt met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Je bent hier altijd welkom. Meer informatie is te vinden op www.cgjroosendaal.nl.