Eindexamen en PTA

Welke opleiding je ook doet, we werken altijd toe naar het eindexamen. Als je dat hebt gehaald kan de vlag uit! 

Voor alle vakken in de bovenbouw (met uitzondering van rekenen) doe je een Schoolexamen (SE). Dat is de beoordeling van het vak op schoolniveau. Het grootste deel van de vakken heeft daarnaast een Centraal Examen (CE) dat landelijk wordt afgenomen in het examenjaar. Je kunt pas deelnemen aan het Centraal Examen als je het Schoolexamen hebt afgerond. De inhoud van Schoolexamens en Centrale Examens zijn wettelijk vastgelegd.
Voor meer informatie over de landelijke organisatie en regels van de examens kun je kijken op de website van de overheid daarover www.examenblad.nl .

Het Schoolexamen begint op de mavo (het vmbo-theoretische leerweg) in het derde leerjaar en op de havo en het (t)vwo  in het vierde leerjaar. Alle eisen van het Schoolexamen staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) - dat document bestaat apart voor elk schooljaar waarin onderdelen van het examen worden afgenomen.
Het examenreglement wijst je de weg in alle regels en afspraken die er rondom het examen bestaan - het is opgenomen in elk van de PTA-boeken. Uiteraard kun je ook altijd bij je docenten, je mentor of je decaan terecht voor meer informatie.
 

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

Aan het begin van elk schooljaar vanaf de 3e klas ontvang je het PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting voor dat schooljaar. Daarin staat precies hoe je examenvakken worden afgesloten: met welke toetsen of werkstukken, de planning daarvoor, de manier waarop eindcijfers worden uitgerekend, hoe herkansingen zijn geregeld.
Het is een belangrijk stuk want het zijn regelingen waar we ons met zijn allen nauwkeurig aan houden.
 

Inspectie en MR

Het examenreglement en de PTA's zijn aan het begin van schooljaar opgesteld, mede op basis van evaluaties van vorige schooljaren en adviezen van de inspectie naar aanleiding van het themaonderzoek 'Examinering' aan o.a. het JTC.
De PTA's en het daarin opgenomen examenreglement en zijn opgestuurd naar de inspectie van het onderwijs, dat is wettelijk verplicht om vóór 1 oktober van het schooljaar te doen.
De PTA's en het daarin opgenomen examenreglement is toegezonden aan de Medezeggenschapsraad. Plaatsing hier is onder voorbehoud van deze instemming.