(extra) Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegekend. Dit is wettelijk zo geregeld. De school heeft slechts zeer beperkte mogelijkheden om met persoonlijke omstandigheden rekening te houden.
(Extra) verlof buiten de reguliere schoolvakanties is uitsluitend mogelijk in de hieronder beschreven situaties:
 -  het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten lesuren kan geschieden;
 -  verhuizing: één dag; 
 -  voor het bijwonen van een huwelijk van familie t/m de derde graad: één dag, met ten hoogste één dag extra voor noodzakelijke reistijd;
 -  bij ambtsjubilea of huwelijksjubilea van ouders of grootouders: ten hoogste één dag;
 -  bij ernstige ziekte van familie in de eerste graad, in overleg met de rector;
 -  Bij overlijden van familie in de eerste graad ten hoogste vier dagen. Bij overlijden van overige familie: één dag.

 

Schriftelijk aanvragen buitengewoon verlof

Verzoeken om buitengewoon verlof wegens overige gewichtige omstandigheden worden altijd minimaal één maand van tevoren schriftelijk bij de school ingediend.
Door jurisprudentie is vastgesteld dat onder 'gewichtige redenen' in ieder geval NIET wordt verstaan: afwijkende vakantieroosters van andere gezinsleden, boekingsmogelijkheden of voordeliger boeken voor vakanties of reizen en dergelijke, werk waarbij het lastig is om in schoolvakanties vrij te krijgen.

Bij wie indienen?

Aanvragen voor ééndaags verlof gaan naar de teamleider. Aanvragen voor meerdaags verlof gaan altijd via de conrector.
 In verband met de (voor de school verplichte!) afstemming van aanvragen met Bureau Leerplicht, worden voor de aanvraag van verlof buiten vakanties de formulieren van Leerplicht gebruikt . Deze formulieren zijn te vinden achter deze link:
https://rblwest-brabant.nl/ouders/formulieren/

Vakantie buiten schoolvakanties

Vakanties buiten de reguliere schoolvakanties moeten minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de conrector - ook hiervoor gebruikt u het formulier van Bureau Leerplicht.
Aangetoond moet worden dat de specifieke aard van het beroep van een ouder het absoluut onmogelijk maakt binnen schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit moet onderbouwd worden met een werkgeversverklaring en in het geval van een eigen bedrijf met een accountantsverklaring die aangeeft dat de aard van het bedrijf het onmogelijk maakt om tijdens schoolvakanties twee weken aaneengesloten vakantie op te nemen. Vakantie kan in géén geval plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.  
Er is inmiddels jurisprudentie over het lastige punt van verlof of vakantie buiten de schoolvakanties. Het JTC móet zich aan de regelgeving houden, dat is geen kwestie van vrije beslissing. De overweging gaat altijd in overleg met de ambtenaren Leerplicht van de gemeente . De jurisprudentie zegt:
Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.
De feitelijke toets houdt in de praktijk in dat aangetoond moet worden dat het voor het gezin binnen de beschreven criteria niet mogelijk is om in een geheel schooljaar twee weken gezamenlijke vakantie te realiseren. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor!
 
De aanvraag wordt ingediend bij de conrector. In verband met de (voor de school verplichte!) afstemming van aanvragen met Bureau Leerplicht, worden voor de aanvraag de formulieren van Leerplicht gebruikt.
Deze is te vinden achter deze link:
https://rblwest-brabant.nl/ouders/formulieren/