Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut hebben we vastgelegd wat de rechten en plichten van leerlingen zijn, hoe we in de school met elkaar omgaan en waarop we elkaar kunnen aanspreken. Het toetsprotocol geeft aan hoe wij omgaan met toetsing (niet zijnde examinering). Het toetsprotocol is onderdeel van het leerlingenstatuut. 
Heb je hier vragen over, dan kun je altijd terecht bij je mentor of teamleider.
Ouders kunnen voor meer informatie terecht bij de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad  of bij een teamleider.